Drukuj

Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi działalność EuRoPol GAZ s.a. są:

  • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r., poz. 1059) - w zakresie koncesji na przesyłanie paliw gazowych oraz umowy o powierzeniu obowiązków operatora systemu przesyłowego,
    • Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji i rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi - dotyczące przygotowania projektu taryfy przesyłowej,
    • Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego - w zakresie m.in. warunków świadczenia usługi przesyłania i parametrów jakościowych paliw gazowych
  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013, poz. 1232) - w zakresie zasad ustalania warunków ochrony środowiska i gospodarki odpadami,
  • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000, poz.1321) – w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania urządzeń technicznych,
  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013, poz. 1409).
    • Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie - w zakresie m.in. szerokości stref kontrolowanych,

Ponadto obszar gospodarczy funkcjonowania Spółki podlega postanowieniom prawa wspólnotowego, w szczególności Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającej dyrektywę 2003/55/WE, Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 oraz właściwym rozporządzeniom wykonawczym Komisji Europejskiej.

Spółka EuRoPol GAZ świadczy usługę przesyłową na podstawie koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na okres do 31 grudnia 2025 roku.

Opłaty za usługi przesyłowe EuRoPol GAZ s.a. ustalane są w oparciu o taryfę zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Stawki taryfowe kalkulowane są na bazie kosztów operacyjnych działalności koncesjonowanej Spółki, w tym głównie kosztów tłoczenia gazu, uzupełnionych o kwotę tzw. uzasadnionego zwrotu z kapitału zaangażowanego do działalności przesyłowej. Wysokość bazy kalkulacyjnej podlega każdorazowo weryfikacji przez Prezesa URE w toku postępowania administracyjnego ws. zatwierdzenia taryfy.

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Więcej informacji