GAZOCIĄG JAMAŁ-EUROPA

System zarządzania środowiskowego ISO 14001

Uzyskanie certyfikatu, to niewątpliwie dowód, iż w działaniach związanych z realizacją transportu gazu i utrzymaniem infrastruktury technicznej SGT spełniamy wszystkie wymagania wynikające z posiadanych decyzji, pozwoleń i obowiązujących przepisów prawa, w tym także w zakresie ochrony środowiska.

Utrzymywany jest stały nadzór nad posiadanymi decyzjami oraz nad realizacją obowiązków wynikających zarówno z decyzji jak i regulacji prawnych. Pomocnym narzędziem jest w tym wypadku dokument pt.: „Zestawienie działań wynikających z przepisów ochrony środowiska, posiadanych decyzji oraz ZSZ – sposób i terminy realizacji…”, który stanowi zbiór wymagań dla poszczególnych obiektów wraz z oceną ich spełnienia. Dzięki temu na bieżąco rejestrowana jest skala oddziaływania i w przypadku jej zwiększenia następuje natychmiastowa reakcja np. poprzez opracowanie wniosku i uzyskanie zmiany pozwolenia.

Eksploatując tłocznie, infrastrukturę liniową oraz inne obiekty należące do Spółki, bądź przez nią wynajmowane, Spółka uwzględnia zarówno polskie, jak również unijne regulacje prawne. Biuro Rozwoju i konsultanci prowadzą stały monitoring prawa ochrony środowiska, który pozwala na szybkie reagowanie w sytuacji, kiedy zmiany prawa bezpośrednio dotyczą Spółki. Na bieżąco przygotowywany jest rejestr zmian prawnych, na podstawie którego opracowywane są scenariusze postępowania.

Niewątpliwie bardzo ważnym dokumentem w procesie Zarządzania Środowiskowego jest lista aspektów środowiskowych, stanowiąca zestawienie elementów działań organizacji mających wpływ na środowisko naturalne. W Spółce zdefiniowano ponad 100 aspektów, poprzez które obiekty SGT oddziałują na środowisko w różnych obszarach np. emitując gazy lub pyły do powietrza, pobierając wodę, zrzucając ścieki czy wytwarzając odpady.

Gotowy rejestr stanowi bazę do opracowania listy aspektów znaczących - takich, które mają duży wpływ na środowisko i jednocześnie niosą potencjał samodoskonalenia organizacji. Dla wybranych obszarów przygotowano stosowne programy środowiskowe umożliwiające osiągnięcie ustalonych celów.

Świadomość ekologiczna

EuRoPol GAZ s.a. w aspekcie ochrony środowiska nie ogranicza się wyłącznie do realizowania działań związanych z eksploatacją systemu gazociągów tranzytowych. Ogromne znaczenie w codziennym funkcjonowaniu Spółki ma ciągłe podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników.

Czytaj więcej…

System handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla

EuRoPol GAZ s.a. jako właściciel tłoczni gazu jest uczestnikiem systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (emisja dwutlenku węgla) od 2008 roku. Tłocznie zostały również objęte Krajowymi Środkami Wykonawczymi na lata 2013 – 2020 (tzw. III okres rozliczeniowy).

Czytaj więcej…
BiGSize TGC UT-8516_1920x1281.jpg

Społeczność lokalna

EuRoPol GAZ s.a. swoje relacje ze społecznością lokalną rozumie szerzej niż wymagane prawem zobowiązania biznesowe. Firma z wielką satysfakcją wspiera lokalne przedsięwzięcia, szczególnie na terenach przez które przechodzi polski odcinek gazociągu jamalskiego i jest umiejscowionych pięć tłoczni gazu. Dostrzegamy lokalne inicjatywy, które wpływają pozytywnie na jakość życia lokalnych społeczności i budują regionalną tożsamość społeczną. Odkrywamy dzięki temu niesamowitych ludzi i niesamowite miejsca. Zacieśniamy więzi ze społecznością lokalną, bo czujemy się jednym z jej członków. Jesteśmy odpowiedzialnym sąsiadem, który przyczynia się do rozwoju społeczności, w której funkcjonuje na co dzień.

Przykładowe instytucje i inicjatywy lokalne wspierane przez EuRoPol GAZ s.a.:

  • Stowarzyszenie Akademia Piłki Nożnej Olimp Ciechanów
  • Powiślańska Fundacja Społeczna w Warszawie
  • Międzynarodowy Halowy Turniej Baseballu w Działdowie
  • Ogólnopolskie Zawody Pływackie Szkół STO w Ciechanowie
  • Akademia Siatkarska Rekordu Zambrów
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Straszewie

Czytaj więcej

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Więcej informacji

Our website uses cookies in order to facilitate use of the site and for statistical purposes. More information