GAZOCIĄG JAMAŁ-EUROPA

REMIT

Zgodnie z art. 4 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT) na uczestników hurtowego rynku energii zawierających transakcje, które podlegają raportowaniu do Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki, został nałożony obowiązek podawania do publicznej wiadomości tzw. „informacji wewnętrznych” dotyczących m.in. zdolności i wykorzystania instalacji służących do przesyłania gazu ziemnego, w tym również planowanej i nieplanowanej niedostępności tych instalacji.

Informacje zamieszczane przez GAZ-SYSTEM S.A.

GAZ-SYSTEM S.A. jako operator polskiego odcinka gazociągu Jamał-Europa Zachodnia na bieżąco publikuje na swojej stronie internetowej:
 
a) w zakładce remit.gaz-system.pl - Pilne Komunikaty Rynkowe - informacje dotyczące prac planowanych oraz nieplanowanych zdarzeń mających m.in. wpływ na funkcjonowanie Systemu Gazociągów Tranzytowych,
b) w zakładce Strefa klienta - SGT gazociąg jamalski - ustandaryzowane publikacje zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 1775/2005. 

Informacje zamieszczane przez EuRoPol GAZ s.a.

Komunikaty specjalne, które nie podlegają publikacji na podstawie art. 4 ust.1 rozporządzenia REMIT, ale są istotne dla uczestników rynku gazu.

BiGSize-2990_1920x1281.jpg

Otoczenie regulacyjne

Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi działalność EuRoPol GAZ s.a. są:

  • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r., poz. 1059) - w zakresie koncesji na przesyłanie paliw gazowych oraz umowy o powierzeniu obowiązków operatora systemu przesyłowego,
    • Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji i rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi - dotyczące przygotowania projektu taryfy przesyłowej,
    • Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego - w zakresie m.in. warunków świadczenia usługi przesyłania i parametrów jakościowych paliw gazowych

Czytaj więcej

Posiadane certyfikaty

EuRoPol GAZ s.a. posiada Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ) Jakością, Ochroną Środowiska oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oparty o normy ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001.

Czytaj więcej…

Otoczenie regulacyjne

Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi działalność EuRoPol GAZ s.a. są:

Czytaj więcej…
BiGSize TGC UT-8606_1920x1282.jpg

EuRoPol GAZ s.a.
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa
tel.: (+48) 22 586 7000,
faks: (+48) 22 586 7070
e-mail: info@europolgaz.com.pl

NIP 113-00-68-959
REGON 010407343
BDO 00000 2075
KRS 00000 60709
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 80 000 000 PLN opłacony w całości

Kontakt

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Więcej informacji

Our website uses cookies in order to facilitate use of the site and for statistical purposes. More information