GAZOCIĄG JAMAŁ-EUROPA

Otoczenie regulacyjne

Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi działalność EUROPOL GAZ S.A. są:

  • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne - w zakresie obowiązków właściciela sieci przesyłowej i umowy o powierzeniu obowiązków operatora systemu przesyłowego,
  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013, poz. 1232) - w zakresie zasad ustalania warunków ochrony środowiska i gospodarki odpadami,
  • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000, poz.1321) – w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania urządzeń technicznych,
  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013, poz. 1409).

Ponadto obszar gospodarczy funkcjonowania Spółki podlega postanowieniom prawa wspólnotowego, w szczególności Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającej dyrektywę 2003/55/WE (model ISO).

29 sierpnia 2022 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję ustalającą treść kolejnej umowy powierzającej przedsiębiorstwu energetycznemu OGP GAZ-SYSTEM SA funkcję operatora sieci przesyłowej na gazociągu, którego właścicielem jest Spółka.

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki określa m.in.:

  • obszar wykonywania działalności gospodarczej przez operatora,
  • zasady realizacji obowiązków przez strony,
  • majątek Spółki niezbędny do pełnienia przez OGP GAZ-SYSTEM SA obowiązków operatora z jego wykorzystaniem, wraz z zasadami korzystania z tego majątku,
  • sposób ustalenia wynagrodzenia należnego Spółce za korzystanie przez operatora z tego majątku,
  • zasady odpowiedzialności stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy, w tym kary umowne.

Umowa ustalona decyzją organu regulacyjnego weszła w życie 1 stycznia 2023 r. i będzie obowiązywała do 6 grudnia 2068 r.

ISO

W latach 2011, 2014, 2017 oraz 2021 Bureau Veritas Certification (BVC) certyfikowało Zintegrowany System Zarządzania dowodzący, że Spółka poprzez ustanowienie Polityki ZSZ i wynikających z niej celów skutecznie dba o jakość, środowisko oraz bezpieczeństwo i higienę pracy, aby w pełni zaspokoić wymagania odnośnie warunków świadczenia usług określonych w umowach z klientami, a także zapewnić satysfakcję i korzyści organizacjom współuczestniczącym w tym procesie. Ostatnio przyznany Certyfikat dla Spółki w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania był ważny do 17.02.2023r.

Czytaj więcej…

Informacje podstawowe

INFORMACJE OGÓLNE System Gazociągów Tranzytowych EUROPOL GAZ S.A. jest częścią Grupy Kapitałowej ORLEN, największej w Europie Środkowej grupy paliwowo-energetycznej i lidera transformacji energetycznej w regionie. ORLEN S.A. został właścicielem 100% akcji Spółki w 2024 roku.

Czytaj więcej…

EUROPOL GAZ S.A.
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa
tel.: (+48) 22 586 7000,
faks: (+48) 22 586 7070
e-mail: info@europolgaz.com.pl

NIP 113-00-68-959
REGON 010407343
BDO 00000 2075
KRS 00000 60709
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 38 400 000 PLN opłacony w całości

Kontakt

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Więcej informacji

Our website uses cookies in order to facilitate use of the site and for statistical purposes. More information