GAZOCIĄG JAMAŁ-EUROPA

Otoczenie regulacyjne

Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi działalność EuRoPol GAZ s.a. są:

  • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r., poz. 1059) - w zakresie koncesji na przesyłanie paliw gazowych oraz umowy o powierzeniu obowiązków operatora systemu przesyłowego,
    • Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji i rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi - dotyczące przygotowania projektu taryfy przesyłowej,
    • Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego - w zakresie m.in. warunków świadczenia usługi przesyłania i parametrów jakościowych paliw gazowych
  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013, poz. 1232) - w zakresie zasad ustalania warunków ochrony środowiska i gospodarki odpadami,
  • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000, poz.1321) – w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania urządzeń technicznych,
  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013, poz. 1409).
    • Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie - w zakresie m.in. szerokości stref kontrolowanych,

Ponadto obszar gospodarczy funkcjonowania Spółki podlega postanowieniom prawa wspólnotowego, w szczególności Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającej dyrektywę 2003/55/WE, Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 oraz właściwym rozporządzeniom wykonawczym Komisji Europejskiej.

Spółka EuRoPol GAZ świadczy usługę przesyłową na podstawie koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na okres do 31 grudnia 2025 roku.

Opłaty za usługi przesyłowe EuRoPol GAZ s.a. ustalane są w oparciu o taryfę zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Stawki taryfowe kalkulowane są na bazie kosztów operacyjnych działalności koncesjonowanej Spółki, w tym głównie kosztów tłoczenia gazu, uzupełnionych o kwotę tzw. uzasadnionego zwrotu z kapitału zaangażowanego do działalności przesyłowej. Wysokość bazy kalkulacyjnej podlega każdorazowo weryfikacji przez Prezesa URE w toku postępowania administracyjnego ws. zatwierdzenia taryfy.

BiGSize-2984_1920x1281.jpg

Posiadane certyfikaty

EuRoPol GAZ s.a. posiada Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ) Jakością, Ochroną Środowiska oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oparty o normy: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz PN-N-18001:2004.

Przyznany przez Bureau Veritas Certification (BVC) w 2011 roku Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania dowodzi, że Spółka poprzez ustanowienie polityki i wynikających z niej celów skutecznie dba o jakość, środowisko oraz bezpieczeństwo i higienę pracy, aby w pełni zaspokoić wymagania odnośnie warunków przesyłu gazu określone w umowach z klientami,
a także zapewnić satysfakcję i korzyści organizacjom współuczestniczącym w tym procesie tj.: EuRoPol GAZ s.a., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, OOO Gazprom export, OGP GAZ-SYSTEM S.A.
Odnowiony w 2014 oraz po raz drugi w 2017 roku Certyfikat potwierdza właściwe funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Spółce, zgodnie z wymaganiami przyjętych norm odniesienia.

Czytaj więcej

Posiadane certyfikaty

EuRoPol GAZ s.a. posiada Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ) Jakością, Ochroną Środowiska oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oparty o normy ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001.

Czytaj więcej…

Informacje podstawowe

CELE STRATEGICZNE Celem strategicznym funkcjonowania EuRoPol GAZ s.a. jest bezpieczne i niezawodne oraz przyjazne dla środowiska świadczenie usługi transportu gazu ziemnego polskim odcinkiem gazociągu Jamał-Europa w zakresie wynikającym z zawartych umów i kontraktów.

Czytaj więcej…

EuRoPol GAZ s.a.
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa
tel.: (+48) 22 586 7000,
faks: (+48) 22 586 7070
e-mail: info@europolgaz.com.pl

NIP 113-00-68-959
REGON 010407343
BDO 00000 2075
KRS 00000 60709
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 80 000 000 PLN opłacony w całości

Kontakt

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Więcej informacji

Our website uses cookies in order to facilitate use of the site and for statistical purposes. More information