GAZOCIĄG JAMAŁ-EUROPA

Informacje podstawowe

INFORMACJE OGÓLNE

EuRoPol GAZ s.a. to polska firma funkcjonująca od 1993 roku. Jest właścicielem polskiej części gazociągu Jamał-Europa o długości ok. 684 kilometrów przebiegającego równoleżnikowo przez pięć województw: podlaskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie. Na polskim odcinku gazociągu rozmieszczonych jest pięć tłoczni gazu w: Kondratkach, Zambrowie, Ciechanowie, Włocławku i Szamotułach.

Od 2010 roku, decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, funkcję operatora polskiego odcinka gazociągu jamalskiego pełni Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA. Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 29 sierpnia 2022 roku ustalona została treść kolejnej umowy powierzającej OGP GAZ-SYSTEM SA funkcję operatora na tym gazociągu. Umowa ta weszła w życie 1 stycznia 2023 roku.

ISO
W EuRoPol GAZ s.a. funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ) Jakością, Ochroną Środowiska oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oparty odpowiednio o normy: ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001 (wcześniej ISO 18001).

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
W 2015 roku, decyzją Kapituły Konkursu im. Stanisława Staszica „Laur Innowacyjności", Spółka EuRoPol GAZ została nagrodzona Złotym Laurem Innowacyjności 2015 w kategorii „Budownictwo i obiekty użyteczności publicznej, bezpieczeństwo i pożarnictwo" za projekt „Usługa przesyłu gazu w aspekcie zwiększenia bezpieczeństwa osób, środowiska oraz techniki". Dzięki temu projektowi nowoczesne systemy automatyki zainstalowane na tłoczniach gazu na polskim odcinku gazociągu jamalskiego zwiększają bezpieczeństwo i przyczyniają się do zwiększenia niezawodności świadczonych usług przez EuRoPol GAZ s.a.

W 2014 roku EuRoPol GAZ s.a. otrzymał od Urzędu Dozoru Technicznego tytuł „Lider Bezpieczeństwa Technicznego” w kategorii Użytkownik w ogólnopolskim rankingu. Wyróżnienie to potwierdziło, że Spółka spełnia najwyższe wymagania w zakresie transportu gazu i utrzymania infrastruktury technicznej polskiego odcinka gazociągu jamalskiego, które gwarantują od ponad 20 lat bezpieczną, niezawodną i skuteczną pracę całej infrastruktury gazociągowej.

BiGSize TGC WO-8539_1920x1281.jpg

Władze spółki

Skład Rady Nadzorczej EuRoPol GAZ s.a.

   
Iwona Waksmundzka-Olejniczak - Zastępca Przewodniczącego RN
Marcin Izdebski - Członek RN
Jakub Kowaleczko - Członek RN
Bartłomiej Nowak - Członek RN
Robert Perkowski - Członek RN
Jakub Rybicki - Członek RN
Grzegorz Tchorek - Członek RN
Przemysław Wacławski - Członek RN

 

Skład Zarządu EuRoPol GAZ s.a.

Sławomir Stachowicz
- Prezes Zarządu
Artur Radwan
- Pierwszy Wiceprezes Zarządu
Paulina Grochowska - Drugi Wiceprezes Zarządu
Radosław Kwaśnicki - Trzeci Wiceprezes Zarządu
(delegowany z Rady Nadzorczej Spółki do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu)

Czytaj więcej

ISO

W latach 2011, 2014, 2017 oraz 2021 Bureau Veritas Certification (BVC) certyfikowało Zintegrowany System Zarządzania dowodzący, że Spółka poprzez ustanowienie Polityki ZSZ i wynikających z niej celów skutecznie dba o jakość, środowisko oraz bezpieczeństwo i higienę pracy, aby w pełni zaspokoić wymagania odnośnie warunków świadczenia usług określonych w umowach z klientami, a także zapewnić satysfakcję i korzyści organizacjom współuczestniczącym w tym procesie. Ostatnio przyznany Certyfikat dla Spółki w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania był ważny do 17.02.2023r.

Czytaj więcej…

Otoczenie regulacyjne

Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi działalność EuRoPol GAZ s.a. są:

Czytaj więcej…

EuRoPol GAZ s.a.
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa
tel.: (+48) 22 586 7000,
faks: (+48) 22 586 7070
e-mail: info@europolgaz.com.pl

NIP 113-00-68-959
REGON 010407343
BDO 00000 2075
KRS 00000 60709
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 80 000 000 PLN opłacony w całości

Kontakt

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Więcej informacji

Our website uses cookies in order to facilitate use of the site and for statistical purposes. More information