GAZOCIĄG JAMAŁ-EUROPA

Informacje podstawowe

INFORMACJE OGÓLNE

System Gazociągów Tranzytowych EUROPOL GAZ S.A. jest częścią Grupy Kapitałowej ORLEN, największej w Europie Środkowej grupy paliwowo-energetycznej i lidera transformacji energetycznej w regionie. ORLEN S.A. został właścicielem 100% akcji Spółki w 2024 roku.

EUROPOL GAZ S.A. jest właścicielem polskiego odcinka gazociągu Jamał – Europa o długości ok. 684 kilometrów wraz z pięcioma tłoczniami gazu.

Od 2010 roku, decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, obowiązki operatora polskiego odcinka gazociągu jamalskiego pełni Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (Operator SGT). Aktualnie na polskim odcinku gazociągu Jamał – Europa realizowane są przez Operatora SGT usługi przesyłowe, zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Polskiego Odcinka Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał – Europa (IRiESP SGT) i zatwierdzoną taryfą.

Zmiany w akcjonariacie
Zmiany w akcjonariacie EUROPOL GAZ S.A. były wynikiem sekwencji decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Rozwoju i Technologii, podjętych na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Pierwszą z nich była decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wpisania PAO Gazprom (wtedy jednego z akcjonariuszy Spółki) na polską listę sankcyjną i zamrożenia środków finansowych PAO Gazprom, w tym m.in. papierów wartościowych.

Następnie w trybie ustawy sankcyjnej, na mocy decyzji Ministra Rozwoju i Technologii ustanowiono tymczasowy zarząd przymusowy nad 48% akcjami Spółki należącymi do PAO Gazprom. W kolejnym kroku, zgodnie z trybem przewidzianym w ustawie sankcyjnej, Minister Rozwoju i Technologii w dniu 10 października 2023 roku wydał decyzję o przejęciu akcji PAO Gazprom na rzecz EUROPOL GAZ S.A.

29 grudnia 2023 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPOL GAZ S.A. podjęło m. in. decyzję dotyczącą nabycia przez EUROPOL GAZ S.A. 4% akcji Spółki należących do Gas – Trading S.A. oraz umorzenia łącznie zarówno akcji Gas-Trading S.A., jak i akcji PAO Gazprom przejętych przez Spółkę za odszkodowaniem na podstawie Decyzji Ministra Rozwoju i Technologii z 10 października 2023 roku.

W konsekwencji powyższych wydarzeń, postanowieniem z 5 marca 2024 roku, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie dokonał wpisu obniżenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Obecnie ORLEN S.A. posiada 100% akcji EUROPOL GAZ S.A.

ISO

W latach 2011, 2014, 2017 oraz 2021 Bureau Veritas Certification (BVC) certyfikowało Zintegrowany System Zarządzania dowodzący, że Spółka poprzez ustanowienie Polityki ZSZ i wynikających z niej celów skutecznie dba o jakość, środowisko oraz bezpieczeństwo i higienę pracy, aby w pełni zaspokoić wymagania odnośnie warunków świadczenia usług określonych w umowach z klientami, a także zapewnić satysfakcję i korzyści organizacjom współuczestniczącym w tym procesie. Ostatnio przyznany Certyfikat dla Spółki w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania był ważny do 17.02.2023r.

Czytaj więcej…

Otoczenie regulacyjne

Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi działalność EUROPOL GAZ S.A. są:

Czytaj więcej…

EUROPOL GAZ S.A.
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa
tel.: (+48) 22 586 7000,
faks: (+48) 22 586 7070
e-mail: info@europolgaz.com.pl

NIP 113-00-68-959
REGON 010407343
BDO 00000 2075
KRS 00000 60709
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 38 400 000 PLN opłacony w całości

Kontakt

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Więcej informacji

Our website uses cookies in order to facilitate use of the site and for statistical purposes. More information